Veelgestelde vragen - Scheiden en Kinderen

1Wat is een omgangsregeling?
Regeling waarin door de rechter wordt vastgelegd hoe vaak je als niet-verzorgende ouder je kind(eren) mag zien na de scheiding.
2Wat houdt co-ouderschap in?
Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten.

Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten sinds 1 maart 2009 worden vastgelegd in een ouderschapsplan.
3Houd ik het ouderlijk gezag ook na een echtscheiding?
Ja, als je het ouderlijk gezag had tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap houdt je dat ook na de scheiding. Jullie blijven samen verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van jullie kind(eren).
4Is kinderalimentatie aftrekbaar?
Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de betaler en hoeft niet opgegeven te worden door de ontvanger.
5Is een ouderschapsplan verplicht bij een scheiding met kinderen?
Sinds 1 maart 2009 is een ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht hun beide ouders te blijven zien na een scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die jullie nu - tijdens jullie scheiding - daarover maakt, waarborgen dit recht. Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

- De verdeling van de zorg en opvoeding
- De wijze waarop de omgang is geregeld (jullie kind heeft recht op omgang met beide ouders)
- De verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding
- Hoe informatieoverdracht over de ontwikkeling van jullie kind
- Hoe overleg over de belangrijke zaken plaatsvindt

Veelgestelde vragen - Samenwonen

1Is een ouderschapsplan verplicht voor samenwoners die gaan scheiden?
Een ouderschapsplan is sinds maart 2009 verplicht bij elke scheiding waarbij kinderen in het spel zijn. Het is daarom ook verplicht voor samenwoners.
2Heeft een samenlever recht op verevening van de pensioenen in het kader van de WVPS?
De Wet VPS is van toepassing op:
- gehuwden
- geregistreerde partners


Ongehuwden kunnen geen aanspraak maken uit hoofde van de Wet VPS. Wel kunnen zij onderling op voorhand afspraken maken. Er is dus niet automatisch een plicht of recht. De onderlinge afspraken kunnen worden vast gelegd in een samenlevingscontract. In dat geval is er sprake van verrekening aangezien verevening alleen geldt indien de Wet VPS van toepassing is.

Samenwoners kunnen wel voor een verrekening kiezen welke gelijk is aan de Wet VPS. Omdat de Wet VPS niet van toepassing is volgt er geen rechtstreekse uitbetaling van de pensioenuitvoerder aan de ex partner tenzij de pensioenuitvoerder dat vrijwillig doet. Over het algemeen zal de pensioengerechtigde het deel aan de ex partner door moeten betalen.
3Moet ik als ik samenwoon zonder samenlevingscontract alimentatie betalen als ik ga scheiden?
Nee, partneralimentatie hoeft alleen maar betaald te worden door koppels die scheiden uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ouders zijn wel altijd verplicht kinderalimentatie te betalen als er minderjarige kinderen in het spel zijn.
4Moet ik als ik samenwoon met een samenlevingscontract partneralimentatie betalen als ik ga scheiden?
Nee, partneralimentatie hoeft alleen maar betaald te worden bij een scheiding uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Jullie kunnen wel zelf afspraken maken over partneralimentatie in een samenlevingscontract . Ouders zijn bij een scheiding wel verplicht kinderalimentatie te betalen als er minderjarige kinderen in het spel zijn.

Veelgestelde vragen - Scheiden

1Kunnen wij bij Onze Scheidingscoach ook terecht voor een flitsscheiding?
De flitsscheiding is niet meer mogelijk sinds maart 2009. Het omzetten van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap is wettelijk geblokkeerd.
2Wat houdt de onderhoudsplicht in?
Partners in een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar en hun kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan ook nadat ze scheiden bestaan. De onderhoudsplicht eindigt wanneer een (ex)partner opnieuw gaat samenwonen of volledig in het eigen onderhoud kan voorzien. De onderhoudsplicht ten opzichte van de kinderen eindigt, wanneer de kinderen 21 jaar oud worden.
3Is de tussenkomst van een advocaat noodzakelijk bij een echtscheiding?
Een advocaat is noodzakelijk wanneer jullie gaan scheiden, maar alleen bij de indiening van het begeleidende scheidingsconvenant en ouderschapsplan. Alle afspraken die jullie tijdens de scheiding met elkaar maken, worden vast gelegd in een overeenkomst: het scheidingsconvenant. Dit document dient Onze Scheidingscoach samen met een advocaat in bij de rechtbank. De rechtbank moet het scheidingsconvenant vervolgens bekrachtigen. Hierna wordt de scheiding opgenomen in het gemeenteregister om het definitief te maken. Zelf kunnen jullie het scheidingsconvenant niet opstellen of voorleggen aan de rechter. Al deze stappen zijn in de prijs inbegrepen.
4Wat is het verzoekschrift?
Het verzoekschrift is de aanvraag van het scheiden door één van de partners of beide partners bij de rechtbank. Er kan sprake zijn van een eenzijdig verzoek door één van de partners of een gezamenlijk verzoek door beide partners.
5Wat is een echtscheidingsconvenant?
Het convenant is een document waarin alle relevante afspraken met betrekking tot de scheiding zijn vastgelegd en dat samen met het verzoekschrift bij de rechter wordt ingediend.
6Hoe lang duurt een scheiding?
Het is onze ervaring dat een scheiding gemiddeld zo'n drie tot vier maanden in beslag neemt. In sommige gevallen kan het langer duren.
7Wat is een scheiding van tafel en bed?
De scheiding van tafel en bed was in het verleden (en heden) een oplossing voor echtparen die niet meer bij elkaar willen wonen, maar om religieuze of emotionele redenen geen definitieve ontbinding van het huwelijk wensen.

Aangezien gehuwden tegenwoordig niet langer verplicht zijn om samen te wonen, is deze oplossing niet meer echt nodig. De scheiding van tafel en bed ontbindt slechts de goederengemeenschap. Verder wordt alles afgehandeld als een normale scheiding, dat wil zeggen:

• verdeling vermogen;
• alimentatie berekenen;
• pensioenverevening;
• uitkoop uit de woning.


Wil één van de echtgenoten alsnog een echte scheiding, dan kan dat als de scheiding van tafel en bed drie jaar heeft geduurd of bij een zodanige mate van wangedrag van de andere partner na één jaar. Uiteraard is het mogelijk om het huwelijk op beider verzoek alsnog te beëindigen.

Veelgestelde vragen - Alimentatie

1Hoeveel bedraagt partneralimentatie in de meeste gevallen?
Het heeft geen zin om uit te gaan van gemiddelde bedragen aan partneralimentatie. Iedere situatie is verschilllend en daardoor is ook iedere berekening van partneralimentatie verschillend. Uitgangspunten bij de berekening is de welstand tijdens het huwelijke en de draagkracht van de betaler van partneralimentatie. Het is wel bekend dat er gemiddeld bij een op de zes huwelijken partneralimentatie wordt toegezegd.
2Wat is het alimentatieindexeringscijfer?
Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De minister van Justitie bepaalt dit cijfer in de maand november aan de hand van het loonindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld.
3Ga ik minder alimentatie betalen als mijn inkomen daalt?
Het is mogelijk dat je minder partneralimentatie hoeft te betalen als je minder gaat verdienen. Het is wel zo dat als een inkomensdaling aan jezelf te wijten is, bijvoorbeeld omdat je zelf ontslag neemt de rechter kan beslissen dat de alimentatieregeling niet wordt aangepast. Wees daarom voorzichtig en laat je goed informeren als jouw situatie gaat veranderen.
4Is partneralimentatie verplicht?
Gehuwden en geregistreerd partners houden ook na hun relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Zij zijn daarom verplicht alimentatie te betalen.
5Wat zijn de Trema normen?
Dit zijn bedragen die de rechters in Nederland gebruiken om de hoogte van de alimentatie te bepalen bij een scheiding. Deze normen komen uit het juridisch vakblad Trema en ontlenen daaraan de naam. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. De rechter kan in individuele gevallen afwijken van deze normen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd.
6Wanneer wijzigen de afspraken over de partneralimentatie?
Soms wijzigt de situatie van een van de ex-partners dusdanig, dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet eerlijk meer is. Je kunt denken aan de volgende situaties:

- ontslag
- hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing
- kind verhuist naar de andere partner
- het aangaan van nieuw of ander werk
- pensionering
- hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan
- overlijden

Ga in dat soort situaties met elkaar in overleg om weer tot een eerlijke regeling te komen. Het is verstandig om hier al tijdens de scheidingsprocedure over na te denken.
7Wat betekent de draagkracht bij de berekening van alimentatie?
Draagkracht is het vermogen om bepaalde financiële lasten te kunnen dragen. Deze draagkracht is van belang om bij scheiden de hoogte van de partner- en kinderalimenatie vast te stellen.
8Wat is de wettelijk duur van partneralimentatie?
De duur van de partneralimentatie kan in goed overleg worden bepaald. Er kan daarbij afgeweken worden van de wettelijke normen. Deze normen zijn voor een scheiding na 1 juli 1994:

Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk dat langer dan vijf jaar heeft geduurd is de wettelijke termijn 12 jaar. Voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan vijf jaar geldt het aantal jaren dat de verbintenis heeft geduurd als termijn. Voor een scheiding die voor 1 juli 1994 plaatsvond geldt in principe een levenslange termijn.

Veelgestelde vragen - Woning

1Wanneer heb ik een akte van verdeling nodig?
Een akte van verdeling wordt over het algemeen opgesteld, wanneer bij scheiden de woning aan een van de echtelieden wordt toebedeeld. In deze akte staat wie de eigenaar van de woning is. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.
2Wat is overdrachtsbelasting?
De overdrachtsbelasting is de belasting die je betaalt als je eigenaar wordt van een onroerend goed. Deze belasting is een percentage van de aankoopsom van het onroerend goed. Voor het huidige percentage raadpleeg de website van de Belastingsdienst.
3Wat is de bijleenregeling?
Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. De regering hoopt hiermee huiseigenaren bij verhuizing te ontmoedigen hun overwaarde volledig te gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe onderkomen. Ook al lijkt de regeling op het eerste gezicht vrij logisch, met deze maatregel worden jullie mogelijkheden om te verhuizen anders. Dit vereist een deskundige analyse van de uitgebreide mogelijkheden.

De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd voor de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning. Het voordeel van de renteaftrek was voor veel verhuizende huiseigenaren reden om de volledige aankoop te financieren. Volgens de overheid gebruikten zij de overwaarde liever voor andere zaken zodat zij konden profiteren van maximaal fiscaal voordeel. Door de bijleenregeling wordt je aangemoedigd om de overwaarde in ieder geval grotendeels te gebruiken voor de financiering van de nieuwe woning.
4Wat is een eigenwoningreserve?
De eigenwoningreserve ontstaat bij de verkoop van de eigen woning. Als je voor de eerste keer een woning verkoopt is de eigenwoningreserve gelijk aan de overwaarde bij de verkoop. De eigenwoningreserve is van invloed op de rente die je mag aftrekken bij aanschaf van een nieuwe woning.

Veelgestelde vragen - Financieel

1Valt het ouderdoms- en nabestaandenpensioen onder de gemeenschap van goederen?
Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de 'Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding'. De WVPS geldt voor zowel gehuwden als geregistreerd partners. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet.
2Wat zijn verknochte goederen?
Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer je gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.
3Wat is vruchtgebruik?
Vruchtgebruik is het recht waardoor iemand gebruik mag maken van goederen die niet zijn/haar eigendom zijn. Bij scheiding is het mogelijk dat 1 van de partners door bijvoorbeeld een erfenis rechten op vruchtgebruik heeft gekregen voor bijvoorbeeld een woning. Deze rechten vallen niet binnen de gemeenschap van goederen en zijn daardoor niet door de andere partner opeisbaar.